جلسه هشتم: جستجو در بین فایل ها بوسیله پسوند با دستور :filetype

دریافت ویدئو
در این قسمت به شما کاربران گرامی جستجو در بین فایل ها بوسیله پسوند با دستور :filetypeرا آموزش می دهیم