جلسه ششم :جستجوی کلمات با دستور OR (یا)

دریافت ویدئو
در این قسمت به شما کاربران گرامیجستجوی کلمات با دستور OR (یا) را آموزش می دهیم