ضرورت تقویت مهارت تفکر نقادانه در استفاده از فضای مجازی

 ضرورت تقویت مهارت تفکر نقادانه در استفاده از فضای مجازی

کاربران باید توانایی های فکری خود را افزایش داده و انواع نیرنگ ها و پیام های فریبنده در فضای مجازی آشنا شوند تا از گزند آسیب ها در امان باشند و خود را در معرض  پیام های آسیب زا قرار ندهند.
به عنوان نمونه در حوزه های مالی به پیام هایی که در قالب برنده شدن، جایزه، شارژ رایگان و ... ارسال می شود در پی دلیل برای این کار باشند. عقلانیت ایجاب می کند که بدون تشخیص، تحلیل و ارزیابی اطلاعات در فضای مجازی مطالبی که منتشر می شوند به راحتی نپذیریم. در فضای مجازی باید قدرت تفکر و استدلال را بارور کنیم، بی جهت  اندیشه های دیگران را تایید یا رد نکنیم.
تفکر انتقادی یعنی اینکه برای حفاظت از ارزش ها، هنجارها و باورها، حریم حفاظتی و خصوصی ایجاد کرده و از افتادن در دام هایی که توسط دیگران ایجاد ه شده است، اجتناب کنیم. در ورای تفکر نقادانه می توان با مطرح کردن طرح سوال های اساسی درباره چرایی و چگونگی پیام ها، خبرها، رخدادها و هرگونه اطلاعات منتشره در فضای مجازی راهکاری منطقی در پیش گرفت.

منبع

پایگاه اطلا‌ع‌رسانی پلیس فتا

کاربران باید توانایی های فکری خود را افزایش داده و انواع نیرنگ ها و پیام های فریبنده در فضای مجازی آشنا شوند تا از گزند آسیب ها در امان باشند و خود را در معرض پیام های آسیب زا قرار ندهند.